سیاست ریاضت اقتصادی عربستان

عکس خبر عربستان 50 هزار کارگر سودانی را از کشور اخراج کرد