سرپل ذهاب و قصرشیرین

عکس خبر استقرار بیمارستان مجهز ۵۰ تختخوابی ارتش در سرپل ذهاب