سرزمین غزه

عکس خبر غزه در آینده بخش جدایی ناپذیردولت مستقل فلسطینی محسوب خواهد شد