سازمان پژوهش

عکس خبر تقویت و ارتقای هویت اسلامی و ایرانی از ضرورت‌های برنامه درسی است

عکس خبر بخش غیر دولتی مکمل فعالیت‌های آموزشی دولتی است

عکس خبر  سامانه اعتبار بخشی محتوای کتب درسی راه‌اندازی می‌شود

عکس خبر نا‌به‌سامانی کنکور علت اصلی تولیدات فرهنگی نامناسب

عکس خبر مثبت نبودن نگاه فرهنگی به آموزش های مهارتی/ مدیران صنعتی کمک به آموزش و پرورش را هزینه می دانند