سازمان پژوهش

عکس خبر  سامانه اعتبار بخشی محتوای کتب درسی راه‌اندازی می‌شود

عکس خبر نا‌به‌سامانی کنکور علت اصلی تولیدات فرهنگی نامناسب

عکس خبر مثبت نبودن نگاه فرهنگی به آموزش های مهارتی/ مدیران صنعتی کمک به آموزش و پرورش را هزینه می دانند