زیان کشورها از کاهش قیمت نفت

عکس خبر افت قیمت نفت دوامی نخواهد داشت

عکس خبر بیشترین کاهش هفتگی قیمت نفت در ۱ ماه گذشته