زندان بوشهر

عکس خبر اهدای ۱۰۰ جلد کتاب از سوی شهرداری به اردوگاه حرفه آموزی استان بوشهر

عکس خبر بازیکنانم فعل خواستن را صرف کردند/ هدف ما تحویل بازیکن به تیم ملی است

عکس خبر لزوم افزایش تعاملات در راستای اجرای مانور رزمایش مشترک تامین نظم و امنیت در زندان

عکس خبر برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی حفاظت و اطلاعات در اداره کل زندان‌های بوشهر

عکس خبر موافقت با 15 مرخصی روزانه و یک مورد آزادی مشروط

عکس خبر برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع حدیث در اندرزگاه نسوان زندان مرکزی بوشهر

عکس خبر برگزاری دوره آموزشی-بهداشتی ویژه پرسنل وظیفه زندان مرکزی بوشهر