زرنگ‌ترین مؤمنین

عکس خبر زرنگ‌ترین مؤمنان از دیدگاه پیامبر چه کسانی هستند؟