رییس کنگره شهدای دانشجویی استان قم

عکس خبر کنگره شهدای دانشجویی قم در راستای مطالبات رهبری از دانشگاه‌ است

عکس خبر هدف از کنگره شهدای دانشجویی قم انتقال فرهنگ عاشورا و مدافعان حرم به نسل آینده است

عکس خبر هدف از کنگره شهدا انتقال فرهنگ عاشورا و مدافعان حرم به نسل آینده است

عکس خبر هدف از کنگره شهداء انتقال فرهنگ عاشورا و مدافعین حرم به نسل آینده است