روسیه، ترکیه و ایران

عکس خبر فیون: فرانسه جایگاه خود را در خاورمیانه از دست داده است