روستاها

عکس خبر داعش کودکان افغانستان را آموزش می‌دهد

عکس خبر برق‌رسانی به 60 درصد روستاهای زلزله‌زده / روشنایی معابر اولویت نخست شرکت توانیر

عکس خبر امنیت غذایی روستاهای ایران در معرض تهدید

عکس خبر نقش پررنگ زنان روستایی در کشاورزی/حمایت از طریق صندوق های خُرد

عکس خبر نبود شغل پایدار در روستاها از دلایل مهاجرت به شهرهاست

عکس خبر نبود شغل پایدار در روستاها باعث مهاجرت به شهرهاست

عکس خبر چند درصد از مردم ایران در روستاها زندگی می‌کنند؟

عکس خبر آغاز سرشماری در پاکستان پس از 19 سال

عکس خبر آمار جمعیتی روستاییان کشور کاهش یافته است

عکس خبر زهکلوت، پایلوت اقتصاد پایدار