روز وقف

عکس خبر بازدید رایگان از موزه ملی ملک به مناسبت روز وقف