روز خشم

عکس خبر سران کشورهای عربی از انتقال سفارت آمریکا به قدس مطلع بودند

عکس خبر فلسطین در آستانه «جمعه خشم»

عکس خبر علمای بحرین امروز را«روز خشم» نامگذاری کردند

عکس خبر  افزایش تعداد اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا به ۱۵۸۰ نفر