روابط خارجی

عکس خبر  ظریف: برخی در منطقه تصور می‌کنند امنیت خریدنی است