روابط خارجی

عکس خبر برای حالت خروج آمریکا از برجام آماده هستیم

عکس خبر  ظریف: برخی در منطقه تصور می‌کنند امنیت خریدنی است