رفتار سست استکبار

عکس خبر اقدام آمریکا درباره بیت المقدس برای ترمیم روحیه است

عکس خبر اقدام آمریکا درباره بیت المقدس رفتاری سست برای ترمیم روحیه است