رسانه های افغانستان

عکس خبر ژنرال دوستم پس از بازگشت به افغانستان همچنان معاون اول رئیس‌جمهور است

عکس خبر والی بلخ: حکمتیار از خواب بیدار شود، دولت افغانستان تسلیم وی نشده است

عکس خبر برخورد رئیس جمهور افغانستان با خبرنگاران رسانه‌های داخلی نگران‌کننده است