رزمایش "غرب2017"

عکس خبر  واکنش ژنرال روسی به استقرار نیروهای ناتو درنزدیکی مرزهای روسیه