رئیس اجرایی دولت افغانستان

عکس خبر قول مساعد عبدالله عبدالله برای گسترش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان

عکس خبر رئیس اجرائی دولت افغانستان: همکاری های رسانه ای میان ایران و افغانستان سازنده است

عکس خبر رئیس اجرایی دولت افغانستان در اجرای تعهدات خود نسبت به مردم و حزب جمیعت ناکام بوده است