دیوان محاسبات کل کشور

عکس خبر تکذیب وجود نامه‌ای به امضای یکی از روسای اسبق دیوان محاسبات درباره کرسنت