دیفتری

عکس خبر تزریق واکسن دیفتری و کزاز به  مصدومان زلزله کرمانشاه