دکتر فروغ احراری

عکس خبر ایجاد زمینه مناسب و انگیزه برای مشارکت زنان لازمه حضور آنان در فعالیت‌های مختلف اجتماعی است

عکس خبر نگاه مثبت دکتر میرزاده به حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی