دکتر عبدالله عبدالله

عکس خبر رئیس اجرائی دولت افغانستان فردا به تهران سفر می کند