دکتر بخشی

عکس خبر خودداری از دفن بدون مجوز جانباختگان زلزله کرمانشاه