دوکلم

عکس خبر وزیر دفاع هند: نیروهای نظامی برای رویارویی با هر شرایطی آماده هستند