دوازدهمین نشست کمیته بین دول یونسکو

عکس خبر تعداد آثار ناملموس ایران در فهرست میراث جهانی به 13 رسید