دعایی جهت رفع درد

عکس خبر اگر بخواهیم از ناحیه دعا به جایی برسیم چه کنیم؟