دعایی برای درد بدن

عکس خبر اگر بخواهیم از ناحیه دعا به جایی برسیم چه کنیم؟