دستور موقت

عکس خبر نحوه صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟