دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عکس خبر حضور گروه جهادی علوم پزشکی بیرجند در روستای چشمه بید شهرستان زیرکوه

عکس خبر استقرار هیئت بازرسی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند