دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام

عکس خبر فرماندار تربت جام از سکوت سیاسی دانشجویان انتقاد کرد