دالاهو

عکس خبر زلزله به سینه ستبر دالاهو کوبید اما زندگی همچنان جریان دارد