دارالقرآن علامه طباطبایی

عکس خبر خاطراتی از اهتمام علامه طباطبایی به عزاداری امام حسین(ع)