دارابی

عکس خبر دریافت شبکه‌های استانی از طریق گیرنده‌های عادی در دست اجراست

عکس خبر شبکه‌های رادیویی در آینده‌ای نزدیک در تمامی استان‌ها تصویری می‌شوند