خودرو‌های فولکس واگن

عکس خبر خودروهای فولکس واگن در ایران باید داخلی سازی شود؛ منتفی شدن حضور سئات در ایران