خنثی کردن توطئه ها

عکس خبر ایستادگی سپاه برابر توطئه‌ها،دخالت انتخاباتی نیست