حفاری های غیر مجاز

عکس خبر هشدار دادستان یاسوج نسبت به حفاری های غیرمجاز