حزب کردی دموکراتیک خلق

عکس خبر آغاز بررسی اتهامات «دمیرتاش» و احتمال صدور حکم ۱۴۲ سال زندان برای وی