حدیث امامان

عکس خبر گفتار حکیمانه امام علی (ع) پیرامون یاری رساندن به افراد نیازمند