حاج قاسم

عکس خبر بررسی چرایی حضور میدانی سرلشکر سلیمانی در جبهه عراق و سوریه

عکس خبر ابتکارات و هوشمندی سرلشکر سلیمانی در میان مردم کشورهای منطقه تحسین برانگیز است

عکس خبر عکس/ خوش و بش روحانی با حاج قاسم سلیمانی