جیمی کارتر و شاه

عکس خبر کارتر چه نصیحتی به ترامپ کرد؟