جنگنده های میگ

عکس خبر آغاز تحویل 50 فروند هواپیمای جنگنده شکاری میگ 29 به مصر