جلسه دفاع از پایان نامه

عکس خبر دفاع پایان‌نامه از طریق ویدئو کنفرانس در واحد ملایر