جابر العقیلی

عکس خبر یکی از شیعیان قطیف در زندان مظلومانه جان باخت