تگرگ

عکس خبر تصاویری از بارش تگرگ در آذر شهر

عکس خبر بارش تگرگ به اندازه گردو و سیب‌زمینی‌ در اهر