تلاش های سیاسی

عکس خبر مخالف کشتار طالبان هستیم

عکس خبر مواضع متضاد پارلمان و سنای افغانستان در برابر استراتژی ترامپ