تلاش های سیاسی

عکس خبر مواضع متضاد پارلمان و سنای افغانستان در برابر استراتژی ترامپ