تصمیم جدید

عکس خبر موافقت آمریکایی‌ها با انتقال «ترامپ» به «قدس»!

عکس خبر نگرانی شدید پاپ از طرح آمریکا در خصوص قدس

عکس خبر تصمیم در مورد حصر درسال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شد/ در جلسه اخیر شورا هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است