ترکیه و کردها

عکس خبر حق ترکیه برای اقدام علیه کُردهای مورد حمایت آمریکا محفوظ است