تجربه تاریخی

عکس خبر تحلیل گر هندی: دیپلماسی راهبردی ترین اسلحه ایران است