بیمارستان مجهز ۵۰ تختخوابی

عکس خبر استقرار بیمارستان مجهز ۵۰ تختخوابی ارتش در سرپل ذهاب