بیابانزایی

عکس خبر سالانه دو میلیارد تن از خاک کشور بر اثر فرسایش از دست می‎رود

عکس خبر 20  استان کشور درگیر فرسایش بادی