بوداییان

عکس خبر تاسف پرویز پرستویی از سکوت دانا نمایان عالم در مقابل کشتار مسلمانان میانمار

عکس خبر نامه برندگان نوبل به شورای امنیت برای مداخله فوری در میانمار